spoločnosti All Kinds s.r.o., so sídlom Československých letcov 22, IČO: 52594025, DIČ: 2121074703, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SroC, vložka č.: 38848/P (ďalej len „VOP“). Nie sme platcami DPH.

I. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.
 • Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.
 • Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).
 • Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.
 • Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.
 • Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom.
 • Zľavový kód sa rozumie súbor niekoľkých písmen a číslic, po ktorých zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku bude vypočítaná kupujúcemu zľava na tovar. Zľavové kódy sú zverejňované v rámci reklamných akcií alebo zasielané e-mailom.
 • Darčekový šek (poukaz) je zľavová poukážka zakúpená prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, ktorá môže mať tlačenú alebo elektronickú podobu. Súčasťou je kód, po ktorého zadaní do príslušného políčka v nákupnom košíku je kupujúcemu z jeho nákupu odpočítaná hodnota uvedená na darčekovom šeku. Jeden darčekový šek je možné použiť len na jeden nákup, a nie je ho možné rozdeliť a použiť na viac nákupov.
 • Online výmenou sa rozumie jednoduchý spôsob vrátenia tovaru predávajúcemu s možnosťou rezervácie nového tovaru prostredníctvom online formulára na webovej stránke predávajúceho.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
 • K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.
 • Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.
 • Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

 • Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.
 • Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu vytvorenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po prevedení objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Pri výmene rovnakého druhu tovaru za inú veľkosť platí kupujúci cenu zhodnú s cenou v pôvodnej objednávke. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu za iný druh tovaru, platí cena tovaru podľa aktuálneho cenníka a kupujúcemu už nevzniká nárok na zľavu, zľavu z použitia zľavového kódu, ktoré už boli uplatnené v pôvodnej objednávke.
 • Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním
 • Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za použitie zľavového kódu a pod.). Každú zľavu je možné uplatniť len raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V príde viacnásobného použitia alebo v prípade, že zľava bude uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavovej akcie, má predávajúci právo odmietnuť takúto zľavu uznať. Kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknutá možnosť realizovania objednávky bez tejto zľavy. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitia predávajúceho.
 • Základným platidlom je mena euro.
 • Kupujúci si môže vybrať v procese vytvárania objednávky z tychto spôsobov platby:
 • Platba pri prevzatí
    1. PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.
 • Platba vopred
    1. PREVOD NA BANKOVÝ ÚČET: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho. Číslo účtu Predávajúceho bude Kupujúcemu zaslané. Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky.
    2. PLATBA KARTOU CEZ INTERNET (cez službu Barion): Po vytvorení objednávky je Kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadá potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci priamo na podstránke banky, Predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 • Do EET vstupujú: platby v hotovosti.
 • Do EET nevstupujú: platby dobierkou, platby prevodom, platba kartou (podľa zmeny od 1. marca 2018, platby kartou EET evidujeme dobrovoľne).

IV. Dodanie produktov

 • Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
 • Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt skladom sú 2 – 3 pracovné dni odo dňa prijatia objednávky alebo pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, je predávajúci povinný bezodkladne oboznámiť kupujúceho emailom alebo telefonicky o dĺžke doby dodania jeho tovaru (spravidla je doba dodania v tomto prípade max. do 14 dní). V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú bezodkladne oznámené emailom v cenovej ponuke.
 • Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 • Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 • Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 • Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 • Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 • Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento produkt nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
 • Tovar je predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, prípadne príslušenstvom,  podľa kúpnej zmluvy. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:
  dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke
  •doručenie Slovenskou poštou na adresu uvedenú v objednávke
  •doručenie Slovenskou poštou na pobočku pošty
  •doručenie na pobočky Zásielkovne
 • Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar v okamihu, keď ho odovzdá na prepravu a dodanie kuriérovi zabezpečujúcemu prepravu tovaru pre kupujúceho.
 • Ak je uvedené, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do dvoch pracovných dní odo dňa, keď bola uzavretá kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostnú platbu, je tovar odosielaný do dvoch pracovných dní odo dňa, keď je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho.
 • Ak je uvedené, že tovar skladom nieje, je predávajúci povinný bezodkladne oboznámiť kupujúceho emailom alebo telefonicky o dĺžke doby dodania jeho tovaru (spravidla je doba dodania v tomto prípade max. do 14 dní). V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú bezodkladne oznámené emailom v cenovej ponuke.
 • Termíny doručenia tovaru, ktoré sú uvedené na webe, sú informatívne. Vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností.
 • Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho.

V. Prevzatie produktu

 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.
 • Ak kupujúci neprevezme produkt, prepravca ho uloží vo svojej prevádzke a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do lehoty stanovenej dopravcom, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 • Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

VI. Prepravné

 • Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Tieto náklady sú uvedené na našom webe v sekcii doprava- (odkaz) a sú automaticky pripočítané k cene objednávky pri výbere spôsobu dodania tovaru(dopravy). Cena prepravy je účtovaná podľa aktuálneho cenníka predávajúceho, a môže sa líšiť podľa typu, spôsobu a výberu prepravnej spoločnosti.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.
 • Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.
 • Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár, ktorý sa nachádza na tomto odkaze –(odkaz). Vyplnený formulár pre odstúpenie od zmluvy je možné zaslať predávajúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo na adresu uvedenú v týchto VOP. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Objednaný tovar (najmä spodné prádlo) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické
 • Kupujúci je povinnývrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom (napr. pri plavkách bude chýbať obal alebo vešiak, pri podprsenke obal/krabica), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Ak zákazník vráti podprsenky, alebo plavky zaslané v bublinkovej obálke (a nie v tvrdej krabici), výmena, resp. vrátenie tovaru mu nebude uznané. Pri poškodení originálnej krabičky zaniká kupujúcemu právo na výmenu tovaru! Krabičky a visačky obsahujú viditeľné aj skryté hologramy, ochranné známky originality tovaru preto to nie je len obal tovaru, ale jeho súčasť.
 • Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.
 • Kupujúci je povinnýzvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru (napr. vhodným obalom pre zasielanie vystuženej podprsenky je krabica a nie obálka). Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
 • Rozbalený pančuchový tovar nie je možné vymeniť ani vrátiť. To platí aj pre sortiment s ochranným obalom, alebo podľa hygienických podmienok povahy výrobku. 
 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.
 • Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 • Kupujúci môže stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
 • Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného alebo doporučeného poštového balíka (Slovenská pošta).
 • Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: All Kinds s.r.o., Československých letcov 22, 080 06  Ľubotice

telefónne číslo: +421 944 587 900

email: kontakt@cardi.sk

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 • Predávajúci nezodpovedá za vady produktu, ak tieto sú spôsobené nekvalitnými podkladmi dodanými kupujúcim.
 • Predávajúci nie je povinný upozorniť kupujúceho na nedostatočnú kvalitu podkladov. Predávajúci nekontroluje kvalitu dodaných podkladov, tieto nijako neupravuje a nemení, ale sú spracovávané automaticky. Rovnako nezodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako ani za porušovanie práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 • Výlučne kupujúci zodpovedá za vady produktov spôsobené dodaním vadných/ nekvalitných podkladov.
 • Kupujúci zodpovedá za obsah podkladov a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou a zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť spôsobená tretím osobám v súvislosti s použitím produktov.
 • Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 • V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdŕžania/prijatia písomnej reklamácie.
 • Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

 • Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.
 • Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.BOX 32, Prievozská 32, 827 99, Bratislava.
 • Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke Predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti All Kinds s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 10.10.2019